Artikel 1; Algemeen

1: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen,  overeenkomsten en/of opdrachten tussen Roadunity de de klant/deelnemer.

2: Afwijkingen van deze algemene voorwaarden moet uitsluitend schriftelijk overeengekomen worden

3: Roadunity heeft het recht deze algemene voorwaarden ten alle tijden te wijzigen.

Artikel 2; Definities

1: Roadunity: de organisator/verkoper van events, trips en alle andere (auto-gerelateerde) events die zijn georganiseerd voor haar deelnemers en/of klanten.

2: De organisatie of de organisator: Roadunity

3: Deelnemer/klant: de persoon die deelneemt aan een van de Roadunity evenementen en zich hier via de website voor ingeschreven heeft.

4: De website van Roadunity: www.roadunity.com

5: Overeenkomst: overeenkomst gesloten met Roadunity, na inschrijving via de website en het ontvangen van een bevestiging is tevens een overeenkomst aangegaan. De deelnemer heeft dan expliciet aangegeven akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

Artikel 3; Registratie & overeenkomst

1: De deelnemer aanvaard een aanbod/event van Roadunity door zich op de website in te schrijven voor het desbetreffende evenement. Hierbij dient de deelnemers juiste en correcte informatie op te geven die niet inbruik maakt op rechten van anderen.

2: De deelnemer verklaart dat alle gegevens die de deelnemer bij de
inschrijving of op enig ander moment aan Roadunity doorgeeft of
heeft aan gegeven waar, nauwkeurig, actueel en volledig zijn en de
deelnemer verplicht zich om – indien nodig – wijzigingen met
betrekking tot de gegevens aan Roadunity door te geven zodat
de deelnemer garandeert dat de gegevens waar, nauwkeurig en
volledig blijven. Roadunity is niet verplicht om een gericht
onderzoek te doen naar de juistheid en volledigheid van de door de
deelnemer verstrekte informatie.

3: Roadunity heeft het recht om een inschrijving af te wijzen indien Roadunity vind dat deze niet bij het desbetreffende evenement past. Roadunity dit binnen een paar werkdagen aan de deelnemer doorgeven.

 1. De overeenkomst komt – na bevestiging van de inschrijving – tot stand op de dag dat Roadunity via elektronische weg een bevestiging naar de deelnemer verzendt.

Artikel 4; Organisatie

 1. Roadunity behoudt zich het recht voor om – zonder voorafgaande kennisgeving – wijzigingen aan te brengen in het schema van een evenement.

Artikel 5; Wetgeving & regelgeving

 1. Het is de deelnemer niet toegestaan om – onder andere tijdens het evenement – in strijd met het bepaalde in de algemene voorwaarden, de relevante en toepasselijke wettelijke bepalingen geldend in Nederland en de zorgvuldigheid die het maatschappelijk verkeer betaamt te handelen.
 2. Indien het evenement geheel of gedeeltelijk in het buitenland plaatsvindt, dient de deelnemer eveneens conform de toepasselijke wet- en regelgeving – zoals snelheidsregels, verkeersregels, veiligheidsregels, regels aangaande de registratie van het voertuig, regels omtrent de rijbevoegdheid, regels ten aanzien van de verzekeringsverplichting en regels omtrent het houden van alcohol, drugs en andere verdovende middelen – van het betreffende land te handelen.
 3. De deelnemer dient tijdens het evenement volledig rijbevoegd te zijn en is verplicht om een geldige voertuigregistratie bij zich te dragen.
 4. De deelnemer is verplicht om het voertuig en zichzelf behoorlijk te verzekeren. Onder een behoorlijke verzekering wordt in ieder geval verstaan een: a. wettelijke aansprakelijkheidsverzekering; b. een verzekering ten aanzien van letselschade en/of overlijden; c. zorgverzekering; d. verzekering ten aanzien van schade aan eigendomen. De deelnemer dient tijdens het evenement de verzekeringspapieren ten behoeve van voornoemde verzekeringen bij zich te dragen.

Artikel 6; Gedrag

 1. De deelnemer is verplicht om een door Roadunity gegeven aanwijzing en/of instructie op te volgen.
 2. De deelnemer dient tijdens het evenement de veiligheid van anderen en zichzelf te bewaken. Zodra het rijvermogen van de deelnemer – door bijvoorbeeld ziekte, gebrek aan voldoende rust, medicijnen en/of invloed van verdovende middelen – afneemt, mag de deelnemer tijdens het evenement geen enkel voertuig berijden.
 3. De deelnemer is niet toegestaan om (hard)drugs, alcoholhoudende dranken, vuurwerk, (vuur)wapens of andere gevaarlijke voorwerpen mee te nemen dan wel bij zich te dragen tijdens het evenement. Eveneens is de deelnemer niet toegestaan om onder invloed van (hard)drugs c.q. andere verdovende middelen en/of alcoholhoudende dranken tijdens het evenement een voertuig te berijden.
 4. De deelnemer is niet toegestaan om tijdens het evenement te concurreren – bijvoorbeeld ten aanzien van snelheid – met andere deelnemer
 5. De deelnemer is niet toegestaan om met andere deelnemers dan wel bezoekers weddenschappen – in welke vorm dan ook – aan te gaan.

Artikel 7; Beeldmateriaal

 1. Roadunity is gerechtigd om (delen van) het evenement en de deelnemer op beelddragers te doen vastleggen en dit beeldmateriaal te veelvoudige en openbaar te maken alsmede derden toestemming te verlenen tot dergelijke verveelvoudiging en/of openbaarmaking. Roadunity behoudt zich eveneens het recht voor om het beeldmateriaal aan te passen en/of in het beeldmateriaal namen te noemen dan wel geluid te gebruiken zonder dat de deelnemer zich kan beroepen op zijn privacy- of soortgelijke rechten.
 2. De deelnemer is uitsluitend gerechtigd om (delen van) het evenement voor persoonlijke- en niet-commerciële doeleinden op beelddragers te doen vastleggen. Tenzij Roadunity voorafgaande schriftelijk toestemming heeft gegeven, is de deelnemer niet bevoegd om beeldmateriaal van het evenement op een website, drukwerk en/of televisieprogramma te plaatsen.
 3. De deelnemer draagt zijn industriële en intellectuele eigendom, zoals auteursrechten, op beeldmateriaal over aan Roadunity zonder dat hiervoor een nadere overdracht zal zijn vereist en zonder dat de deelnemer recht heeft op een vergoeding hiervoor

Artikel 8; Risico

 1. De deelnemer draagt tijdens het evenement het risico voor verloren, gestolen en/of beschadigde goederen of voertuigen, alsmede ongelukken, blessures en/of andere calamiteiten.
 2. De deelnemer is verantwoordelijk voor de zaken die hij tijdens het evenement bij zich draagt dan wel voor de zaken die zich in het voertuig bevinden. De deelnemer draagt het risico voor de gevolgen van het bij zich dragen van de betreffende zaken.

Artikel 9; Annulering & ontbinding

 1. Roadunity is niet verplicht om na annulering van de overeenkomst na 1 week van overeenkomst – die tussen Roadunity en de deelnemers is gemaakt – het deelname bedrag terug te refunderen.
 2. Roadunity heeft, onverminderd haar wettelijke bevoegdheden tot ontbinding en opschorting, het recht de overeenkomst eenzijdig met onmiddellijke ingang geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering van haar uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen met onmiddellijke ingang geheel of ten dele op te schorten, tenminste indien een van de volgende gebeurtenissen intreedt:
 3. de deelnemer in strijd met wettelijke regelingen of bepalingen handelt;
 4. de deelnemer in strijd met de algemene voorwaarden handelt;
 5. ten laste van de deelnemer beslag is gelegd;
 6. de deelnemer onder curatele of bewind wordt gesteld;
 7. de deelnemer anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.

De deelnemer is verplicht om Roadunity onmiddellijk in kennis te stellen van het intreden van een in sub c tot en met e bedoelde gebeurtenis.

 Artikel 10; Betaling

 1. Terstond nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, ontvangt de deelnemer van Roadunity per e-mail een factuur ten aanzien van het evenement en het aantal deelnemers waarvoor de deelnemer zich heeft ingeschreven.
 2. De deelnemer kan het verschuldigde bedrag middels overboeking aan Roadunity voldoen.
 3. De deelnemer dient het verschuldigde bedrag uiterlijk binnen de op de factuur gestelde termijn aan Roadunity te voldoen.
 4. Het verschuldigde bedrag ziet enkel toe op de deelname van een evenement. Uitgave ten aanzien van benzine, veerboot, voedsel, drank boetes, persoonlijk verlies of andere kosten van welke aard dan ook komen uitsluitend voor rekening van de deelnemer.
 5. De deelnemer heeft in geen enkel geval – ook niet indien de deelnemer om welke reden dan ook de route niet kan uitrijden – recht op restitutie van het verschuldigde bedrag.
 6. Indien de deelnemer het bedrag – binnen de op de factuur gestelde termijn – niet heeft voldaan, zal de overeenkomst tussen Roadunity en haar deelnemer ontbonden worden.
 7. Indien op het schema van het evenement een overnachting staat gepland, dan dient de deelnemer voor de locatie waar overnacht wordt een borgstelling  van een bepaald bedrag te verstrekken.

 Artikel 11; Aansprakelijkheid

 1. Het bijwonen van een evenement geschiedt door de deelnemer geheel op eigen risico.
 2. Roadunity is niet aansprakelijk voor: a. schade ten gevolg van verlies, beschadiging of diefstal van een aan de deelnemer toebehorende naar het evenement meegebrachte zaak; b. schade van de deelnemer veroorzaakt door een andere deelnemer dan wel bezoeker van het evenement; c. letselschade – waaronder ongelukken, blessures en/of andere calamiteiten – van de deelnemer ten gevolge van het bijwonen van het evenement; d. schade die de deelnemer eventueel lijdt ten gevolge van het feit dat de deelnemer niet de juiste informatie aan Roadunity heeft verstrekt.
 3. Indien een deelnemer de toegang tot een land of stad wordt ontzegd, is Roadunity niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende kosten en schade.